Artikel 1. Definities

 1. Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden van Stichting Crowdsuing.
 2. Crowdsuing; Stichting Crowdsuing Statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amsterdam aan de Spuitstraat 139 J (Postcode 1012 SV), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60897732.
 3. Campagnepagina: een pagina op de website www.crowdsuing.nl waarop de Campaigner haar campagne weergeeft.
 4. Bezoeker: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website en diensten van Crowdsuing.
 5. Registratie: de door een Bezoeker aangemaakte registratie met behulp waarvan gebruik kan worden gemaakt van bepaalde diensten.
 6. Website:de site crowdsuing.nl
 7. Registratieformulier: het formulier waarmee een Bezoeker zich kan registreren op de Wesite
 8. Geregistreerde Gebruiker: Bezoeker die zich heeft aangemeld op de Website middels het invullen van een Registratieformulier
 9. Gebruikersaccount; account van de Gebruiker waarmee deze kan inloggen en gebruik kan maken van de verschillende diensten van Crowdsuing.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Bezoekers en Geregistreerde Gebruikers van de Website Crowdsuing.nl
 2. Door gebruik te maken van de Website en haar diensten aanvaardt de Bezoeker de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
 3. Crowdsuing behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
 4. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
 5. Indien een of meer van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Artikel 3. Gebruikersvoorwaarden Website

 1. Crowdsuing is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan als het gevolg van het niet of niet goed functioneren van de voorzieningen van haar dienst of appratuur, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van Crowdsuing.
 2. De Website en de inhoud zijn niet bedoeld voor Bezoekers jonger dan 18 jaar. Bezoekers jonger dan 18 jaar zijn slechts bevoegd de Website te bezoeken onder toezicht van een ouder of voogd.
 3. Bij het gebruik van de Website dient de Bezoeker zich aan bepaalde gebruikersvoorschriften te houden. Deze zijn onderstaand opgenomen.

Artikel 4. Gebruikersvoorschriften Website

 1.  Crowdsuing adviseert Bezoekers om bij het gebruik van de Website de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, door bijvoorbeeld geen gevoelige persoonlijke informatie aan andere Bezoekers van de Website bekend te maken.
 2. Het is de Bezoeker niet toegestaan om:
  a. De werking van de Website dan wel andere computers of systemen van Crowdsuing.nl of andere Bezoekers te verstoren of het gebruik van de Website door Bezoekers te belemmeren of te beperken, waaronder begrepen:
  – Het zich onbevoegd toegang verschaffen tot de systemen van crowdsuing.nl of andere Bezoekers;
  – het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en trojaanse paarden;
  – het wissen van bestanden op systemen van crowdsuing.nl of andere Bezoekers.
  b. Inhoud op de Website te plaatsen die in strijd is met de maatschappelijke betamelijkheid, schade kan berokkenen, oneigenlijk, storend, lasterlijk, beledigend of anderszins aanstootgevend is of in welke vorm dan ook schade kan toebrengen.

Artikel 5. Aanmelding en Registratie Website

 1. Een ieder kan zich kosteloos registreren op de Website middels het invullen het het Registratieformulier. De als verplicht gemarkeerde onderdelen dienen volledig en naar waarheid in te worden gevuld. Als onderdeel van de Registratie dienen Bezoekers akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden en met het feit dat Crowdsuing.nl de (persoons)gegevens opslaat en gebruikt voor het naleven van haar verplichtingen jegens iedere Gebruiker. Crowdsuing neemt hierbij ten alle tijden de privacy van de Gebruiker in acht.
 2. Crowdsuing is op ieder moment, zonder opgave van redenen gerechtigd om de registratie van een Bezoeker te weigeren.
 3. Crowdsuing is niet verantwoordelijk voor onjuiste gegevens die geregistreerde gebruikers op het Registratieformulier, of in hun contact met andere Bezoekers opgeven.
 4. Na registratie ontvangt de Bezoeker een wachtwoord en overige inloggegevens toegestuurd naar het door u op het Registratieformulier opgegeven e-mailadres. De Bezoeker is vanaf dat moment een Gebruiker.
 5. Crowdsuing.nl kent Gebruikers een Gebruikersaccount toe. Deze is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 6. De Gebruiker dient zorgvuldig met zijn of haar inloggegevens om te gaan. De Gebruiker dient verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik van de inloggegevens door een derde direct aan Crowdsuing te melden. Tot het tijdstip van de melding is de Gebruiker aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit door middel van de inloggegevens verkegen totgang tot en het gebruik van de Website en de inhoud.
 7. De Gebruiker van de Website ontvangt een periodieke nieuwsbrief, mocht de Gebruiker besluiten deze nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen, kan deze zich ten alle tijden uitschrijven door onderaan de nieuwsbrief op de afmeld link te klikken.

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten, zijn op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn eigendom van Crowdsuing, of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende eigenaar.
 2. De Bezoeker mag een gedeelte van de website printen of kopieren en verspreiden onder andere personen onder de voorwaarde dat de Bezoeker dit alleen doet voor informatieve doeleinden. Daarnaast dienst de Bezoeker de volgende zogenaamde ‘copyrightvermelding’ in alle kopieën op te nemen : Copyright Crowdsuing B.V. Alle rechten voorbehouden.
 3. Het is dus zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden om:
  a. Een kopie/gedeelte van de website en de daarop geplaatste merken te gebruiken voor commerciële doeleinden.
  b. Een (gedeelte van) de website te wijzigen of op te nemen in enig ander werk (bijvoorbeeld een papieren document, weblog of website).
 4. Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden.

Artikel 7. Aan de site gekoppelde sites (gelinkte sites)

 1. De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld middels een hyperlink) bevatten naar andere sites die betrekkingen hebben op een specifiek aspect van de Website. Dit betekent niet vanzelfsprekend dat Crowdsuing verbonden is aan deze andere sites of eigenaren van deze sites. Crowdsuing is dan ook niet verantwoordelijk voor deze andere sites inclusief de daarin opgenomen informatie.

Artikel 8. Privacy en cookie statement.

 1. Crowdsuing is verantwoordelijke voor de werwerking van persoongegevens die worden verzameld via de Website. Het privacybeleid van Crowdsuing.nl is van toepassing op, en maakt integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Crowdsuing waardeert het vertrouwen dat de Bezoeker/Gebruiker in ons stelt door persoonlijke gegevens te verstrekken. Crowdsuing zal de persoonlijke informatie altijd op een manier gebruiker die recht doet aan het vertrouwen dat aan haar wordt gesteld en conform het Privacybeleid van Crowdsuing.

Artikel 9. Slotbepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn uitlsuitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die voortvloeien uit de Algemene Voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.